Brev till Jean Abraham Grill från Olof Lindahl 2


Bruks Patronen ädel ock högacktade Herrn [….] Johan Abrehamson Grill.Stockholm
Ädel ock högacktade Herr Bruks Patron.Angenäma skrifvelsen af den 22 sistledne riktig inhändigat. En hastig mellankommande colique feber som hållit mig i 14 dagar vid sängen orsakar att jag så sent infinner mig med svar. Är nu likväl på bättringsvägen stadd ock vill härmed således hafva ähran berätta hvar ni […] af Hr Jacob Hahrs bref angår är jag jag ganska osäker men som jag menar lär det innebegripa antingen någon sort Chinesisk saltpetter eller Victoril. Yppar sig någon resande lägenhet innan svar härå inlöper,
samma afsända.Sammanhanget om Zey Hongquas hus är svårt för mig att med säkerhet beskrifva skulden är 800 [sm] Tael är ganska betydelig tillgångarna knappa, så det ser vidrigt ut för Creditorerna Holländarna som nästan af dem äro de betydeligaste ock alltid haft de ansenligaste afaiererne i detta huset tros satt sig i förhand innan de andra nationerna blef kunniga om husets ställning med ett ord syntes det vara skiämtstycken i saken ehuru ännu innan vår afvresa ingen särdeles upplysning var i saken emellertid blir det [tämmeligen säkra och betydeliga förluster ock beklagar oändeligen att Hr Bruks Patron tror sig härwid bli lidande]Om Hr Jacob Hahr hemsänt någon Popurie kruka kan jag icke säga, men åtminståne har det ej skickats med skeppet Sophia Magdalena.Med oändelig vördnad ock Högackt
ing har ähran framhärda.Ädel ock Högacktade Herr Bruks Patron.den 5 Juli i Götheb. 1775.Ödmjuke Tjenare Olof Lindahl.
,

Leave a Reply