Brev till Jean Abraham Grill från Olof Lindahl 5


Herr Bruks Patron Joh. Abr. Grill på Godgård.Canton 1 December 1785Högädle Herr Bruks Patron!Herr Bruks Patrons angenäma skrifvelse hafva vi haft äran emottaga så väl med de öfverliggande skeppen som genom [—] [—-] [—-] detta år ankommet. Vi får nu betyga vår fängnad öfver Herr Bruks Patrons välmåga ock önska deraf en lång beständighet.Vi beklaga att vi ej kunna gifva den minsta förhoppning om någon utdelning af  Zey Sonquas eller Kåquas hus, ty de äro utan all rörelse ock ingen anledning at de mera skola repa sig. [Suiqua] är också i uselhet så at ej något ifrån honom kan förmodas. Rörande annica de queros ock hennes son får vi endast åberope [oss] å våra förra brefver få dock tillägga som Herr Bruks Patron synes med [—-] hafva ansedt  våra gjorde föreställningar rörrande deras usla tilstånd, at vi [—–] icke skolat besvära, om
någon annan utväg varit at hjälpa dem ock synnerligen sonen, som nu i början [———— kan inte tyda]. Vi lämna ock Herr Bruks Patron at sielf dömma huruvida vi kunnat undgå lämna vår recommendation för denna gossen som i Macao allmänt anses såsom tilhörande Svenska huset, hevarom äfven [d–] utseende vitnar, ock då det således lägges oss til last at han ej nog [—–] vår [—]. Nu vilja ej vidare oroa Herr Bruks Patron med detta ämne, utan få endast sluteligen berätta det Herr Lars Gothem som [—] ankommet at qvar blifva har emottagit de anslagne 720 [?] årliga [—–] 10 procente skall till ofvannämnde [——–]  utbetalas. Den af Herr Bruks Patron anordnade [—] [—] aflämnas genom H. Conradi [—] henkomst. Lindahl som [innan] [kört] med skeppet Adolp Fredrick hemgår munteligen den hedren ock nöjet att vid [—] återkomst til fäderneslandet [afgifva]
de Chinesiska nyheter hvilka ännu kunna Interesera Herr Bruks Patron at få kunskap om.Vi framlefve med all [—].

Högädle Herr Bruks Patronens ödmiuke tjenare

Olof Lindahl , E : stockenström

,

One response to “Brev till Jean Abraham Grill från Olof Lindahl 5”

  1. Hej Christian,
    och tack för en bra sida. Jag skriver just nu min doktorsavhandling om det svenska ostindiska kompaniet, och tror att vi skulle kunna ha ett förtjänstfullt kunskapsutbyte. Jag har några frågor om vilka arkiv du använt för Olof Lindahls korrespondens, och skulle bli mycket tacksam om du kunde maila mig.
    Glad sommar!
    Lisa

Leave a Reply